Terug

Privacybeleid

De sociaal werker gaat altijd zorgvuldig om met uw privacy. Hulpverlenings- of coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Sociaal werkers bespreken geen privégegevens met anderen, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven. In bepaalde groepen en cursussen worden afspraken gemaakt over vertrouwelijk omgaan met informatie.

Van hulpverlenings-, coachings- en begeleidingstrajecten worden NAWgegevens, plannen, afspraken en voortgangsverslagen digitaal geregistreerd in een persoonlijk dossier.

DOCK houdt  zich aan de AVG. In onderstaand privacystatement leest u wat dat voor u betekent.

Privacy Statement DOCK

Dit is het Privacy Statement van DOCK. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt DOCK uw persoonsgegevens.

DOCK vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens erg belangrijk. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij DOCK veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

 

Waarom heeft DOCK een Privacy Statement?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die uw persoon of die van uw kind(eren) jonger dan 16 jaar  betreffen. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt.
Volgt u, of uw kind(eren) jonger dan 16 jaar, een persoonlijk dienst of hulpverleningstraject dan verwerken wij gegevens die nodig zijn voor het bereiken van de persoonlijke doelstelling.
Ook als u de website van DOCK bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens in de vorm van een IP-adres (het adres waarmee uw computer op het internet te vinden is)

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met DOCK worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die DOCK van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Van wie verwerkt DOCK persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van DOCK bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer vrijwilligers en bewoners die gebruik maken van dienst en hulpverlening van DOCK . Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van klanten, leveranciers of samenwerkingspartners van DOCK.
Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers of klanten aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om hen hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers en/of klanten geven. Zij weten zo precies hoe DOCK omgaat met hun persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is DOCK, gevestigd aan Crooswijksesingel 50b, 3034 CJ Rotterdam. DOCK beslist  formeel-juridisch of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Waarvoor gebruikt DOCK uw persoonsgegevens?

DOCK mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

  • uw toestemming;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
  • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van de doelstellingen van DOCK, waarbij uw belang niet prevaleert.

DOCK verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve hulp en dienstverlening en bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van gemeentelijke welzijnstaken.

 

Welzijnstaken in het kader van de volgende wetten:
• De WMO
Hieronder vallen persoonsgegevens voor het volgen van groepsactiviteiten, gegevens over uw hulpvraag voor vrijwilligersdiensten, gegevens om u als vrijwilliger te  registreren en te ondersteunen, gegevens bij individuele trajecten in het kader van hulp en dienstverlening.
• De Jeugdwet
Hieronder vallen persoonsgegevens in het kader van individuele hulp en dienstverlening via het Schoolmaatschappelijk werk en  persoonsgegevens in het kader van Jongeren Coachingtrajecten
• De Leerplichtwet
Hieronder vallen persoonsgegevens in het kader van dienstverlening Preventie Voortijdig Schooluitval.
• De Participatiewet
Hieronder vallen persoonsgegevens in het kader van “de  Tegenprestatie”

Hoe gaat DOCK met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Iedere medewerker van DOCK is daarom tot geheimhouding verplicht. Ook derden die door DOCK zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht. Met derden die betrokken zijn  bij gegevensverwerking heeft  DOCK een verwerkersovereenkomst waarin geheimhouding en veiligheidseisen overeen gekomen zijn.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
088 – 180 52 50

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft DOCK passende technische en organisatorische maatregelen. Wij verwerken persoonsgegevens in een registratiesysteem wat beveiligd is volgens de veiligheidsnorm NEN7510.  Wij verzenden alleen geanonimiseerde persoonsgegevens via e-mail en beperken dit tot een minimum. Wij werken met Zorgmail, een beveiligd emailsysteem voor persoonsgegevens en nemen voortdurend beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen DOCK niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van DOCK is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door DOCK zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

DOCK bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.
Voor jongeren onder 12 jaar vragen wij toestemming hiervoor aan de ouder(s)/verzorger(s). Voor jongeren tussen 12 en 16 jaar vragen we aan de jongere en diens ouder(s)/verzorger(s) toestemming.

DOCK kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend DOCK haar medewerking.

Persoonlijk contact met DOCK

Veel contacten tussen u en DOCK verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via dock2019.freeamigos.nl contact met DOCK. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van DOCK. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door DOCK worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. DOCK houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.
De website  werkt met cookies. Bij de website van DOCK is dit een verzameling van anonieme gegevens over de wijze waarop u de website van DOCK gebruikt, alleen ter verbetering van de vindbaarheid van de informatie over DOCK op de website.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van DOCK worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder verbeteren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. Met behulp van Hotjar registreren we hoe bezoekers door de website van DOCK klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden alleen geanonimiseerd gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Meer informatie over het gebruik van cookies via onze website vind u onderaan de homepage van de website.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer DOCK persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

DOCK verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u over onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven als u al op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of als een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van DOCK en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u dan aan te geven welke persoonsgegevens u graag wil ontvangen.

Recht op verbetering van gegevens

U heeft het recht om gegevens te verbeteren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te veranderen als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele verbetering of verandering, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake als u de juistheid van de gegevens betwist, als u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door DOCK onrechtmatig is.

 

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door DOCK kunt u bezwaar maken als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wil maken van uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij nemen binnen één week contact met u op.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Instellen klikgedrag

Als u niet wilt dat DOCK uw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kunt u dit instellen via onderstaande link.

Over dit privacy statement

DOCK kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was in september 2023. De meest recente versie vindt u altijd op dock.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

 

Tessa Hooghuis
Privacy Officer DOCK
Contactgegevens: thooghuis@dock.nl